Meer weten?
0345-616 888
info@transfer-solutions.com

Eerder gepubliceerd in nl.OUG visie zomer 2018

Toen Albert Leenders in 1995 als technisch directeur bij Transfer Solutions begon, was de database-administrator (DBA) nog een ‘local hero’, die, op basis van veel kennis, naar eigen inzicht problemen oploste. Die tijd is voorbij. Gedegen kennis van zaken blijft een eerste vereiste, maar daar is in de loop van de tijd het nodige bijgekomen. “De DBA van nu is in de eerste plaats een teamplayer met een brede kijk op de SW technologie stacks zoals je die tegenwoordig ziet.”

Transfer Solutions groeide in de 23 jaar van zijn bestaan uit tot een van de grootste onafhankelijke Oracle-dienstverleners van Nederland, met activiteiten op het gebied van consulting, projecten en opleidingen. “Transfer Solutions maakt op basis van hoogwaardige technologie een optimale oplossing voor zakelijke uitdagingen, hoe eenvoudig of lastig die ook zijn”, aldus Leenders. Transfer Solutions doet dat vanaf het begin vanuit de centrale standplaats in Leerdam. Het bedrijf groeide uit van tien mensen in 1995 naar 155 nu en beheert ruim 1.500 databases voor zo’n 100 klanten.

Thunderbirds

Terugkijkend schetst Leenders het beeld van de DBA in de jaren negentig als de medewerker die vanuit technisch perspectief alles kon, vragen en problemen geheel zelfstandig oploste en op die manier binnen een organisatie de local hero was met kennis van zaken. Problemen oplossen was de kern. “De DBA was vooral een individualist. Een creatieve expert die in actie kwam als er een probleem was, dat vervolgens tegen elke prijs moest worden opgelost. De DBA kreeg alle vertrouwen en kon naar eigen inzicht, vaak ad hoc, te werk gaan. Ik vergelijk het weleens met de aanpak uit de Britse poppenanimatieserie Thunderbirds uit de jaren zestig, waarin de welgestelde familie Tracy met hun organisatie International Rescue in actie kwam om overal in de wereld mensen in nood te redden. Als je maar voldoende technologie en slimme helden mobiliseerde dan kwam het altijd goed.”

Het “IT luchtruim”

Maar de tijd van de Thunderbirds met duidelijke problemen en onoverwinnelijke technologie is voorbij, aldus Leenders. Dat heeft onder meer te maken met de toegenomen organisatorische en technische complexiteit van de omgeving waarin de DBA is komen te werken. En het belang van IT voor de business. “Die DBA-Thunderbirds hebben tegenwoordig een stukje luchtverkeersleiding nodig om zich door een ingewikkeld luchtruim met veel meer belanghebbenden te bewegen – nauwe afstemming met die partijen in en onder het luchtruim, dat is een nieuw aspect.

Het succes van organisaties is steeds meer afhankelijk van de IT die ze inzetten. “Every Business Is an Information Business” (Evans & Wurster in HBR, in 1997 al!). En het “IT luchtruim” waarin de DBA opereren mag, is kritisch en complex. Er zit steeds meer directe bedrijfskennis in die systemen, zowel in data als in processen en regels. En de technologie zelf is in toenemende mate heterogeen van aard. Organisaties zijn bezig hun oude “mode 1” systemen te koppelen met nieuwe, “mode 2”, omgevingen. Die aan een nieuwe toets onderworpen worden ten aanzien van beschikbaarheid, performance en beveiligbaarheid. En wellicht een van de belangrijkste ontwikkelingen: IT is een zaak geworden van de hele organisatie en zelfs de hele keten waar organisaties in functioneren. IT zit op het kritische pad. De ad-hoc aanpak die voorheen prima werkte moet nu ingepast worden in een goed gecoördineerde en gestructureerde aanpak – in samenspraak met een team met uiteenlopende expertises en belangen die wel doelgericht naar één gemeenschappelijk resultaat werken.  Je hebt anno 2018 daarom een goed lopende IT-organisatie nodig die zaken met de belanghebbenden afstemt, die snel reageert en gericht is op het bereiken van doelstellingen van de business en waarmee afspraken gemaakt kunnen worden op het gebied van prijs en prestaties. Daarin is behoefte aan een DBA die gefocust, met een breed inzicht in technologie en in goede afstemming tot een creatieve oplossing kan komen die de business verder helpt. En die DBA beschikt natuurlijk ook nog altijd over de nodige diepgaande technische kennis en creativiteit die nodig is om zijn/haar stukje van het probleem op te lossen.

Teamplayer

Deze veranderingen in het karakter van de werkzaamheden van de DBA hebben geleid tot een ander profiel van deze medewerker. Leenders: “Om te beginnen ben je nu meer een teamplayer. Dat is goed duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld van vroeger en nu. Wij hebben altijd DBA’s opgeleid en regelmatig kwam het voor dat we door een opdrachtgever werden gevraagd om bij het bedrijf langs te komen om een specifiek probleem op te lossen. In de jaren negentig waren de vragen technisch van aard. Er was een technisch probleem, vaak met betrekking tot performance en in relatie tot de omvang van de database, dat technisch moest worden opgelost. We gingen dan aan de slag en een klant had eigenlijk geen andere keuze dan te hopen dat er iets uit kwam waar hij verder mee kon – in de tijd die ervoor nodig was. Dat is nu anders. Een klant heeft een bepaalde businessdoelstelling, bijvoorbeeld het aanbieden van een nieuwe on-line dienst aan zijn klanten, en wil daar met een slimme en aantrekkelijke IT oplossing invulling aan geven, en dat moet met een korte time-to-market worden gerealiseerd. Die eis is geen “hopen op iets dat voldoende goed werkt” maar is verbonden aan een keiharde bedrijfsdoelstelling. Dat stelt enerzijds hoge eisen aan de technologie: de beschikbaarheid, de performance en de beveiligbaarheid van de backbone systemen– dat laatste is onlangs nog actueler geworden met de AVG.  En anderzijds stelt het hoge eisen aan de aanpak van het team: agile, samenwerking om snel tot een werkend resultaat te komen waarin de belangrijkste business wensen operationeel zijn – en verder aangepast of uitgebouwd kunnen worden wanneer daar ruimte voor is.

Als de genoemde on-line dienst onverhoopt niet werkt zoals verwacht, bijvoorbeeld omdat gebruikers te lange wachttijden ervaren, of omdat ze er geen gebruik van kunnen maken omdat het systeem niet beschikbaar is, moet er ingegrepen worden. Vanwege de complexiteit van de stack is dat echt teamwork, van applicatiespecialist tot middleware-specialist en DBA – en alles wat daar eventueel nog tussenin zit. In zo’n complexe context kan de DBA niet meer volstaan met het sec kijken naar zijn eigen stukje technologie om te concluderen dat dat wel goed zit en vervolgens het probleem bij de anderen te laten liggen. In dat geval is een creatievere dialoog met de collega’s nodig – en voldoende begrip van de werking van het totale systeem: de manier waarop het gebruikt wordt en de onderlinge samenhang en invloed van softwarecomponenten. Om zo tot een oplossing te komen waarmee gebruikers probleemloos verder kunnen.

T-profiel

De nieuwe rol van teamplayer betekent volgens Leenders onder meer dat een DBA naast brede technische vaardigheden ook andere vaardigheden en interesses nodig heeft. “Diepgaande technische kennis van databasetechnologie blijft uiteraard nodig, maar daarnaast moet je ook begrijpen wat de business nodig heeft en moet je kunnen praten met vakgenoten die op andere terreinen expertise hebben. Dat is des te belangrijker nu je de snelle opmars ziet van “Low code”-platforms als OutSystems, waarmee je snel en flexibel applicaties bouwt die vaak ook met traditionele legacy-backend systemen gekoppeld worden. Low code platforms sluiten goed aan bij de vraagstukken van de business, die dan ook meteen in control is, of denkt te zijn – daarmee wordt de IT afdeling, en dus de DBA, soms rechts ingehaald. De business heeft in een maandje tijd met hulp van buitenaf een eigen nieuwe webshop in de lucht gebracht. Daar zal de IT-afdeling zeker wat van vinden, en al helemaal als ze geacht worden met de bestaande omgeving aan te sluiten bij dit nieuwe initiatief….  Een ander punt is dat  deze nieuwe platforms veel klassieke technische vraagstukken buiten beeld schuiven. Denk aan  de installatie, configuratie en tuning van de database. Dat kan bijvoorbeeld doordat het geheel cloud-based en automatisch beheerd ingericht is. Ook Oracle zelf is daarmee een eind op weg met Oracle Management Cloud – een cloud-based platform om databases mee te analyseren, en hun werking mee te optimaliseren. De rol van de DBA in een dergelijke omgeving wordt meer die van architect – die een adequate, bij de business passende, technische oplossing kiest dan die van technische alleskunner en local hero.

Leenders wijst in dit verband op het concept van de T-shaped (Tim Brown) medewerker die diepe kennis van bepaalde, specifieke onderwerpen combineert met persoonlijke vaardigheden en wat Leenders betreft graag ook een bredere kennis van andere onderwerpen. “Die brede kennis en vaardigheid heb je nodig om goed te begrijpen wat de business wil, maar ook om samen te werken met anderen. Het was twintig jaar geleden voor ons als ontwikkelaars van administratieve backoffice-toepassingen niet voor te stellen dat je een UX-designer in je team had. Nu zijn teams bijvoorbeeld opgebouwd uit UX’ers, coders, testers, architecten, DBA’s en de business. Het gaat duidelijk steeds meer om een goede aansluiting bij  wat de business en de gebruiker precies wil.”

fruITion

Onder het motto ‘practice what you preach’ zijn de teams en de opdrachten bij Transfer Solutions ook steeds meer multidisciplinair en agile opgezet en wordt de klant actief betrokken in het totstandkomingsproces in de rol van producteigenaar. “De producteigenaar heeft de belangrijkste rol in een agile project. Dat is een goede illustratie van hoe we de business de leidende rol laten invullen bij onze projecten”, zegt Leenders, die erop wijst dat de grote software vendors ook meegaan in deze ontwikkeling. “Je ziet steeds meer tools en technologieën opkomen die handmatig werk wegnemen door routinematige taken waar mogelijk vergaand te automatiseren, wat inspeelt op wat de business nu nodig heeft.” Naast de eerder genoemde opkomst van Low Code platforms en op AI gebaseerde log analyse tools noemt Leenders als voorbeeld de autonomous database -initiatieven van Oracle. “Toch betekenen deze initiatieven naar mijn mening niet dat hierdoor de DBA op termijn verdwijnt. Integendeel. Er zijn de afgelopen decennia zoveel grootschalige systemen gebouwd. Die zijn er en die zijn heel goed, en ze blijven ook nog wel een tijdje. De  vraag van een organisatie is hoe ze in te passen zijn in nieuwe businessmodellen. Of waar en hoe en op welke termijn ze vervangen kunnen of moeten worden. De DBA moet kunnen denken in termen van het bimodale model van Gartner met de traditionele “mode 1” systemen en de nieuwe innovatieve “mode2” systemen. Die hebben een andere IT-dynamiek, maar zitten wel in hetzelfde “IT luchtruim”. Hoe ga je daarmee om. Maar denk ook aan cloudmigraties, die ook een veelheid van vragen opleveren die een DBA met een T-profiel kan helpen beantwoorden. Hoe pak je dat aan, welke IT infrastructuur is daarvoor nodig, wat betekent een cloudmigratie voor  de applicaties die op die databases draaien, is dit het moment om nieuwe technologie of zelfs een nieuwe persistency oplossing (hoe en waar sla ik data snel, efficiënt, robuust, veilig, op en vind ik ze terug) te introduceren. En in cloud-beheer: Hoe om te gaan met vraagstukken rondom capaciteitsmanagement. . Of denk aan het creëren van goede interne of externe SLA’s, waarin ook bepalingen uit de  AVG gerelateerde verwerkersovereenkomsten moeten worden meegenomen. Daarvoor heb je mensen nodig met kennis van zaken.

We blijven dus DBA’s nodig hebben, ook omdat er nog een golf van technologische mogelijkheden op ons af komt. Met de komst van Cloud technologie en de steeds rijkere features van de Oracle database, en andere oplossingen voor dataopslag, staan de DBA  steeds meer technische oplossingen ter beschikking waaruit hij/zij kan putten – en waar hij/zij dus kennis van moet hebben. Het  persistency-vraagstuk, mede het domein van de DBA, is  nog steeds één van de meest cruciale in de totale IT architectuur en software stack. Of je met Cloud werkt, met AI, met Low Code platforms of iets anders.
Aan de DBA de schone taak om dit optimaal in te passen in de business wensen van de opdrachtgever.

Transfer Solutions, onafhankelijk Oracle-dienstverlener in Nederland, is een partnerschap aangegaan met datacenterbedrijf Equinix om klanten te helpen met de transitie van hun Oracle-omgeving naar de cloud. Binnen de Equinix-datacenters kunnen Oracle-gebruikers gebruikmaken van een hybride cloudoplossing, die bestaat uit een Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-platform en snelle verbindingen met de Oracle Public Cloud.

Transfer Solutions, al twintig jaar partner van Oracle, signaleert de laatste jaren een duidelijke beweging naar cloud op de Nederlandse markt. Omdat veel bedrijven niet de volledige transitie kunnen maken naar de publieke cloud, bijvoorbeeld doordat zij met gevoelige informatie werken of afhankelijk zijn van legacy-toepassingen, bestaat er een behoefte aan hybride cloudomgevingen. Voor de gekozen oplossing levert Equinix Managed Services het centrale IT-infrastructuurplatform, met de hoogste mate van veiligheid, beschikbaarheid en connectiviteit. Deze wordt geleverd als IaaS voor rekendiensten, opslag en netwerkfuncties. Transfer Solutions levert alle Oracle-functionaliteiten en voert op basis van het Equinix-platform het applicatiebeheer uit in combinatie met de Oracle Public Cloud.

Samenwerking met A-merk
De gekozen oplossing resulteert voor klanten in een lage latency en een hoge mate van flexibiliteit en veiligheid. Ook geeft het de ruimte om een geleidelijke transitie naar de public cloud te maken. René Hol, directeur van Transfer Solutions spreekt van een strategische samenwerking met Equinix. “In onze zoektocht naar de juiste partners om gezamenlijk de volledige Oracle-stack aan te bieden aan klanten zijn we bij Equinix uitgekomen. Het is voor ons een voordeel dat de Oracle Public Cloud draait bij Equinix en daarnaast hebben we het over een A-merk dat wereldwijd opereert.”

Uitstekende connectiviteit
Frank van der Heijden, Managing Director van Equinix Managed Services voegt daaraan toe dat de faciliteiten van Equinix in Amsterdam gelden als officieel overheidsdatacenter, wat van belang is gezien het feit dat verschillende overheden gebruikmaken van Oracle-software. “De veiligheid van data staat hier voorop. Ook kunnen wij klanten garanderen dat hun data in Nederland blijft, met oog op wet- en regelgeving. Met het IaaS-platform van Equinix Managed Services hebben Transfer Solutions en Oracle-gebruikers een betrouwbare en toekomstvaste oplossing om hun omgeving naar de cloud te brengen. Zij profiteren daarbij van snelle en veilige aansluitingen met klanten en leveranciers in het datacenter middels directe verbindingen en via onze cloud exchange.”

Low-code Developer

Leerdam, 32 – 40 uur

 • Je bent Oracle-ontwikkelaar, maar je wilt meer van de wereld zien?
 • Je bent weet veel van Java of .Net, maar je hebt het nu wel gezien?
 • Je hebt gekeken naar Mendix, maar je vermoedt dat er andere oplossingen zijn?
 • Je hebt gehoord van low-code development en dit spreekt je aan?
 • Je kijkt graag in de keuken van allerlei organisaties?
 • Je bent een softwareontwikkelaar die ook zichzelf wil ontwikkelen? 

Kortom: jij staat in de startblokken voor een nieuw avontuur.  

Volgens analisten is OutSystems het beste low-code platform dat er is en jij gaat hiermee aan de slag. Met OutSystems ga je applicaties bouwen voor zeer verschillende bedrijven. Het is trouwens geen must dat je OutSystems al beheerst. We leren het je graag.

Dit ga je doen

Als low-code developer ontwikkel je mobiele en webapplicaties. Jouw doel: het continue verbeteren van de IT-oplossing voor elke zakelijke ambitie. Je vertaalt wensen en uitdagingen van klanten naar business apps. Met OutSystems gaat ontwikkelen sneller en gemakkelijker dan ooit tevoren. Bovendien zijn wijzigingen makkelijk aan te brengen, want het platform regelt de complete software lifecycle voor je. Je werk is heel afwisselend, want Transfer Solutions beperkt zich niet tot een specifieke branche. We zijn in de kern een technisch bedrijf, maar denken met elke mogelijke business mee. Overal vinden tenslotte digitale transformaties plaats en daaraan draag jij je steentje bij door slimme applicaties te ontwikkelen.

Als ontwikkelaar heb je intensief contact met de klanten voor wie je werkt. Niet alleen met IT-ers, maar ook veel met eindgebruikers. Zo doe jij veel kennis op van de business. Er is veel afwisseling, doordat OutSystems in allerlei organisaties wordt gebruikt. De ene keer is dat een bedrijf uit de zorgsector, de andere keer een financiële instantie of de overheid. Soms werk je vanuit ons kantoor in Leerdam, een andere keer zit je bij de klant op locatie. Ook de duur van de opdracht varieert, de ene keer is een project binnen een paar weken klaar, de andere keer ben je langer met een opdracht bezig. We zoeken gezamenlijk de projecten die goed bij jou passen en die niet te ver weg zijn.

Dit ben jij

 • Je hebt een hbo- of universitaire opleiding afgerond.
 • Je hebt minimaal een jaar werkervaring als softwareontwikkelaar.
 • Je hebt bij voorkeur al ervaring met OutSystems, of je wilt die bij ons gaan opdoen.
 • Je bent analytisch, hebt een groot probleemoplossend vermogen en oog voor detail.
 • Je bent proactief, vraagt door en toont initiatief.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en goed Engels.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Dit zijn wij

Wij vinden onszelf een slimme IT-club. Slim vanwege onze technische keuzes en slim vanwege de kennis en ervaring van onze mensen. Wat de vraag ook is, wij ondersteunen onze klanten met de juiste expertise en de beste technologie. Standaard op basis van OutSystems of Oracle. Onze technologiepartners erkennen ons al jarenlang als hun belangrijkste dienstverlener.

We blinken uit in ons probleemoplossend vermogen, onze technische expertise, dienstbaarheid, gedrevenheid en flexibiliteit. We adviseren, ontwikkelen, beheren en leiden op. Waarvan worden we blij? Van innovatie, creativiteit, collegialiteit en vakmanschap.

Bij Transfer Solutions werk je met collega’s, die een enorme technologiekennis hebben, maar daar niet te ingewikkeld over doen. Vaak zijn we zelfs bescheiden over onze kennis en kunde. Down-to-earth, persoonlijk en transparant. Alles wat we doen, leggen we in gewone-mensentaal uit. We delen onze kennis met elkaar en ook met de rest van de wereld. Dat werkt wel zo fijn.

Via ons opleidingscentrum bieden we diverse trainingen en complete opleidingstrajecten aan. Voor onze klanten èn voor onze medewerkers. Onze docenten hebben altijd praktijkervaring, omdat dat gewoon het beste leert. Wij zijn dus als geen ander in staat om je te begeleiden in je nieuwe avontuur. Misschien wil jij later ook wel een training verzorgen?

Dit bieden wij

 • Opleidingstraject en certificeringen, op onze kosten.
 • Doorgroeimogelijkheden en specialisaties.
 • Arbeidsvoorwaarden op maat.
 • Lease-auto of vervoersbudget.
 • Telefoonvergoeding en laptop.
 • Goede pensioenregeling.
 • Collectieve zorgverzekering.
 • Netto onkostenvergoeding.
 • Marktconform salaris.
 • Bonusregeling op basis van individuele en bedrijfsprestatie.
 • Een leuke verrassing, exclusief voor medewerkers.

Daarnaast hebben we veel meet-ups, zoals kennisgroepen, informatieavonden, sportevenementen, game-avonden, personeelsuitjes, gezinsuitjes, en nog veel meer.

Dit moet je doen om te solliciteren

Ben jij onze low-code developer? Stuur je cv en sollicitatiebrief naar info@transfer-solutions.com of vul het formulier rechts op de pagina in en upload je cv.

Vacature APEX ontwikkelaar

Wil jij werken in een collegiale, motiverende omgeving met een informele cultuur? We voeren voor onze opdrachtgevers onder eigen regie middelgrote tot grote technisch uitdagende projecten uit. Onze opdrachtgevers variëren van kleine gespecialiseerde bedrijven tot grote ondernemingen in de publieke sector, de industrie en de financiële dienstverlening. Onze focus ligt op innovatie en vooral het leveren van excellente dienstverlening.

De functie

Je bent een APEX ontwikkelaar en hebt ervaring met software ontwikkeling zoals PL/SQL, JavaScript, HTLM5 en Css3. Kennis van het vak, enthousiasme voor opdrachtgevers, doorzettingsvermogen, dat zijn de ingrediënten waar we naar op zoek zijn om jou de interessantste opdrachten bieden. Omdat je samenwerkt met opdrachtgevers, ben je soms bij ons op kantoor maar ook vaak ter plekke bij onze klanten. Dat vraagt flexibiliteit en biedt je de kans om je te blijven ontwikkelen.

Jij

 • Je hebt een afgeronde relevante hbo- of universitaire opleiding
 • Je hebt 2 tot 5 jaar ervaring als ontwikkelaar
 • Kennis van c.q. ervaring met Scrum, testmethodieken e.d. is een pré.
 • Je hebt belangstelling voor en kennis van software architectuur vraagstukken
 • Je bent analytisch, hebt een probleemoplossend vermogen en oog voor detail
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift
 • Je bent zelfstandig en hebt een flexibele instelling

Wij

Belangrijk voor jou als je bij ons wilt werken: we belonen goede prestaties en waarderen innovatie, creativiteit, collegialiteit en vakmanschap. Wij bieden arbeidsvoorwaarden op maat en stellen jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling op de eerste plaats. We doen veel aan kennisdeling. Zo organiseren we naast onze trainingen iedere maand zogenaamde Transfer cafés, een gratis Oracle kennissessie. Het Transfer café is inmiddels uitgegroeid tot een bekend fenomeen in de Oracle wereld.

Spreken intellectuele uitdaging, groeimogelijkheden, ondernemerschap en een informele cultuur je aan? Niet aarzelen, maar bellen! Een vrijblijvend gesprek kan veel verhelderen.

Solliciteren op de vacature APEX ontwikkelaar?

Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Stuur je cv en sollicitatiebrief naar info@transfer-solutions.com.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt gemeenten vanuit het programma de Digitale Agenda 2020 en ‘Samen Organiseren’ rond de noodzakelijke standaardisatie, het vergemakkelijken van bedrijfsprocessen en het vormgeven van gemeenschappelijke bestuurlijke ambities.

De VNG heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw van het applicatiecluster WOZ-datacenter (WDC) gegund aan Transfer Solutions.

Het WDC is een uitsluitend voor gemeenten toegankelijk portaal waarmee taxatie-technische informatie wordt uitgewisseld en waarvan alle gemeenten gebruik maken. Het WDC verzamelt marktinformatie, met name de stichtingskosten, van gebouwen en bouwwerken die gebruikt worden om taxatiewijzers te maken voor de waardering van agrarische objecten, hotels en incourante objecten zoals scholen, ziekenhuizen en windmolens. Die waardering is de grondslag voor de WOZ-aanslag.

Het huidige WDC is gebaseerd op verouderde technologie waarvan de kennis en kunde schaars is geworden. De ondersteuning voor de huidige oplossing, en de mogelijkheid om hem verder uit te breiden, staat daarmee op losse schroeven. Bovendien wil de VNG het WDC ook in functionele zin verbeteren, met name voor wat betreft de processen en datakwaliteit. Dit streven sluit aan bij de programma’s van de Digitale Agenda 2020 en ‘Samen Organiseren’, waarin wordt uitgesproken dat gemeenten meer data gedreven gaan werken, beter hun dienstverlening en infrastructuur op orde hebben en meer innovatief met IT gaan werken.

Het herbouwen van het WDC met een nieuwe technologie is een uitgelezen moment om schoon schip te maken. Dat het echt ergens om gaat wordt duidelijk uit de woorden van Herman Binnendijk, Manager Taxaties & Vastgoedinformatie bij de Sector Belastingzaken van de gemeente Den Haag en lid van de stuur- en adviesgroep van de VNG en de Waarderingskamer:

“Het WDC vertegenwoordigt een totale waarde aan objecten van meer dan 200 miljard euro en helpt ons bij het taxeren van al deze objecten.”

Transfer Solutions gaat het WDC herontwerpen en herbouwen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de VNG. Voor het herbouw project wordt een agile aanpak gevolgd. Als technologie wordt het Low-Code platform van OutSystems gebruikt, in een Cloud omgeving. De inzet van Low-Code brengt het ontwikkelen van een applicatie van coderen naar modelleren. Daarmee zijn zowel de aanpak als de technische oplossing state-of-the-art.

Het OutSystems platform leent zich bij uitstek voor een agile ontwikkel-aanpak met korte iteraties, waarin onderdelen met de meeste toegevoegde waarde als eerste gerealiseerd worden. Het platform volgt een aanpak waarin zowel processen, bedrijfsregels als schermen met een visueel model  gerepresenteerd worden. Zo kan er snel worden ontwikkeld en wordt de applicatiecode zonder technische fouten gegenereerd. Een andere waardevolle eigenschap voor de VNG is dat het OutSystems platform bij uitstek geschikt is voor integraties en het verdere onderhoud en de doorontwikkeling van applicaties. Hierdoor kan de VNG innoveren en bestaande IT moderniseren. OutSystems is daarmee het serviceplatform en de technische motor voor de noodzakelijke vernieuwingen die de komende jaren nog te verwachten zijn.

WDC 2.0

Het nieuwe WDC wordt gerealiseerd op basis van een aantal belangrijke uitgangspunten. Zo wil de VNG een technologie inzetten die in staat is mee te veranderen met toekomstige behoeften van de overheidsorganisatie. De gekozen technologie moet een blijvend passende oplossing bieden: duurzaam zijn. Daarnaast wil de VNG de beheerlast laag houden.

“We gaan de leden van het WDC-team bij de VNG opleiden tot OutSystems-developers”, zegt Albert Leenders, Technisch Directeur bij Transfer Solutions. “De leden van dit team krijgen hun vuurdoop als ‘citizen developer’, waarbij ze zelf kleine wijzigingen in de applicatie door kunnen voeren. Dat scheelt aanzienlijk in de beheerlasten. Daarnaast zal er veel aandacht worden besteed aan de User Experience voor alle soorten gebruikers op externe koppelingen, bijvoorbeeld met de Landelijke Voorziening BAG en Landelijke Voorziening WOZ.”

“Met OutSystems zorgen we ervoor dat de VNG onafhankelijk is van derde partijen en kostbare integraties met andersoortige technologieën”, zegt Leenders. “Als één van de weinige ‘Elite’ gecertificeerde OutSystems-partners in Nederland is hij trots op deze gunning. Ook OutSystems is enthousiast over de opdracht. “Door de belangrijke strategische waarde en deze geweldige referentie binnen de overheids- en gemeentemarkt hopen we dit succes ook bij andere gemeenten in Nederland door te kunnen trekken”, aldus OutSystems.

Oracle-specialist Transfer Solutions heeft de Dutch IT-Channel Award voor VAR of the Year 2017 gewonnen, nadat het bedrijf hiervoor door Oracle was genomineerd.

Het bedrijf mocht de prijs in ontvangst nemen voor zijn project bij het Veteraneninstituut. Transfer Solutions ontwierp en bouwde met behulp van Oracle Cloud-technologie een geavanceerde planningstool voor het project ‘Veteraan in de Klas’.

Het Veteraneninstituut plant jaarlijks 700 lessen, voor 43.000 leerlingen, op verschillende scholen, waarbij een gastspreker (veteraan) komt vertellen over zijn of haar ervaringen in oorlogsgebied. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daarvan. Omdat er voor de planning van gastsprekers geen standaard software te koop is in de markt, schakelde het instituut Transfer Solutions in voor de ontwikkeling ervan.

De feestelijke uitreiking van de Dutch IT-Channel Awards vond plaats op 18 januari, in Studio21 in Hilversum.

“Ik ben zeer trots dat we deze award hebben mogen ontvangen”, zegt Jurgen Duijster, directeur van Transfer Solutions. “De award onderstreept onze waardetoevoegende rol als leverancier van innovatieve oplossingen en het belang van onze bijdrage aan organisaties als het Veteraneninstituut. We willen de mensen die op ons gestemd hebben dan ook hartelijk bedanken voor deze erkenning.”

How can teams safequard the technical quality of OutSystems applications?

Oracle is transforming the way companies buy and use cloud. Increased automation and flexibility lower costs, enabling you to get more value from your existing Oracle software investments.

Wil jij werken in een collegiale, motiverende omgeving met een informele cultuur? We voeren voor onze opdrachtgevers onder eigen regie middelgrote tot grote technisch uitdagende projecten uit. Onze opdrachtgevers variëren van kleine gespecialiseerde bedrijven tot grote ondernemingen in de publieke sector, de industrie en de financiële dienstverlening. Onze focus ligt op innovatie en vooral het leveren van excellente dienstverlening.

De functie

Je bent een projectleider met een sterke affiniteit c.q. ervaring met software ontwikkeling. Tijdens een project zorg je voor een goede onderlinge communicatie, zowel naar je team als naar de opdrachtgever toe. Je bewaakt de projectplanning, het budget en de kwaliteit van het project. Je signaleert tijdig risico’s, onderhoudt nauwe contacten met de opdrachtgever en je eigen management en rapporteert schriftelijk naar de opdrachtgever en andere betrokkenen.

Kennis van het vak, enthousiasme voor software ontwikkeling, goede communicatie, doorzettingsvermogen, dat zijn de ingrediënten waar we naar op zoek zijn om jou de interessantste opdrachten bieden. Omdat je samenwerkt met opdrachtgevers, ben je soms bij ons op kantoor maar ook vaak ter plekke bij onze klanten. Dat vraagt flexibiliteit en biedt je de kans om je te blijven ontwikkelen.

Jij

 • Je hebt een relevante afgeronde HBO- of universitaire opleiding
 • Je hebt een aantal jaren ervaring als projectleider
 • Je hebt een training projectmanagement zoals IPMA-D, Prince 2 (practitioner), SCRUM (master) of vergelijkbaar met succes afgerond.
 • Je hebt belangstelling voor en kennis van software architectuur vraagstukken
 • Je bent persoonlijk integer, analytisch sterk, resultaatgericht en besluitvaardig
 • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en je weet de brug te slaan tussen wat de klant wil en wat (technisch) mogelijk is
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift


Wij

Belangrijk voor jou als je bij ons wilt werken: we belonen goede prestaties en waarderen innovatie creativiteit, collegialiteit en vakmanschap. Wij bieden arbeidsvoorwaarden op maat, en stellen jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling op de eerste plaats. We doen veel aan kennisdeling. Zo organiseren we naast onze trainingen iedere maand zogenaamde Transfer cafés, een gratis Oracle kennissessie. Het Transfer café is inmiddels uitgegroeid tot een bekend fenomeen in de Oracle wereld.

 

Spreken intellectuele uitdaging, groeimogelijkheden, ondernemerschap en een informele cultuur je aan? Niet aarzelen, maar bellen! Een vrijblijvend gesprek kan veel verhelderen.

Solliciteren op de vacature Projectleider?

Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Stuur je cv en sollicitatiebrief naar info@transfer-solutions.com.

Vacature Oracle ontwikkelaar

Wil jij werken in een collegiale, motiverende omgeving met een informele cultuur? We voeren voor onze opdrachtgevers onder eigen regie middelgrote tot grote technisch uitdagende projecten uit. Onze opdrachtgevers variëren van kleine gespecialiseerde bedrijven tot grote ondernemingen in de publieke sector, de industrie en de financiële dienstverlening. Onze focus ligt op innovatie en vooral het leveren van excellente dienstverlening.

De functie

Je bent een allround Oracle ontwikkelaar en hebt ervaring met software ontwikkeling op basis van Oracle technologie zoals PL/SQL, Apex of anders. Kennis van het vak, enthousiasme voor opdrachtgevers, doorzettingsvermogen, dat zijn de ingrediënten waar we naar op zoek zijn om jou de interessantste opdrachten bieden. Omdat je samenwerkt met opdrachtgevers, ben je soms bij ons op kantoor maar ook vaak ter plekke bij onze klanten. Dat vraagt flexibiliteit en biedt je de kans om je te blijven ontwikkelen.

Jij

 • Je hebt een afgeronde relevante hbo- of universitaire opleiding
 • Je hebt 2 tot 5 jaar ervaring als Oracle ontwikkelaar
 • Kennis van c.q. ervaring met Scrum, testmethodieken e.d. is een pré.
 • Je hebt belangstelling voor en kennis van software architectuur vraagstukken
 • Je bent analytisch, hebt een probleemoplossend vermogen en oog voor detail
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift
 • Je bent zelfstandig en hebt een flexibele instelling

Wij

Belangrijk voor jou als je bij ons wilt werken: we belonen goede prestaties en waarderen innovatie, creativiteit, collegialiteit en vakmanschap. Wij bieden arbeidsvoorwaarden op maat en stellen jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling op de eerste plaats. We doen veel aan kennisdeling. Zo organiseren we naast onze trainingen iedere maand zogenaamde Transfer cafés, een gratis Oracle kennissessie. Het Transfer café is inmiddels uitgegroeid tot een bekend fenomeen in de Oracle wereld.

Spreken intellectuele uitdaging, groeimogelijkheden, ondernemerschap en een informele cultuur je aan? Niet aarzelen, maar bellen! Een vrijblijvend gesprek kan veel verhelderen.

Solliciteren op de vacature Oracle ontwikkelaar?

Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Stuur je cv en sollicitatiebrief naar info@transfer-solutions.com.

Nieuws

Het Klant Event 2018

13 december 2018 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events